thelastimage.nl

curator - Museum Tot Zover, Amsterdam

Met de opkomst van digitale media en het internet is de dood een mediaverschijnsel geworden. Van een intieme, diep-persoonlijke ervaring in de privésfeer is de dood uitgegroeid tot een publiek gebeuren waar de gehele online community bij kan zijn. Elk individu kan beelden over de dood maken en en masseverspreiden. Wie kort surft, vindt in een mum van tijd talloze streams van suïcides, bloederige gruwelijkheden op websites als LiveLeak of last minute selfies bij opgebaarde overledenen.

The Last Image onlinetentoonstelling geeft een overzicht van de manier waarop de dood in oude en nieuwe media in beeld wordt gebracht en plaatst ook enkele voetnoten bij doodsbeelden. Deze dienen als afscheid, eerbetoon, protest, terreur, bewijs, digitale nalatenschap, spektakel of herinnering. Vanuit welke gedachte en met welke bedoeling wordt een ‘laatste beeld’  gemaakt en verspreid? Welke rol is hierin weggelegd voor de kunst, die vóór de beeldrevolutie grotendeels het alleenrecht had op de verbeelding van de dood?

Zes thema’s: 
THE LAST PORTRAIT
WHAT REMAINS
GUILTY SPACE
HIGHTECH HEAVEN
DEADLY PERFORMANCE
I/EYEWITNESS


i.s.m: Brigitte van der Sande en Theresa van Twuijver  
Vormgeving: Angela Lidderdale